fbpx

REGULAMIN UCZESTNICTWA W II MIĘDZYNARODOWYM FORUM ROLNICTWA REGENERATYWNEGO BIO_REACTION

Regulamin

ZAPISY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W 2 MIĘDZYNARODOWYM FORUM ROLNICTWA REGENERATYWNEGO BIO_REACTION

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem II MIĘDZYNARDOWEGO FORUM ROLNICTWA REGENERATYWNEGO BIO_REACTION (dalej: Forum) jest Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra z siedzibą ul. J. Ligonia 13/4, 45-362 Opole, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000804857, posiadająca NIP: 7543238726, REGON: 384420121 e-mail: biuro@fundacjaterranostra.pl (dalej: Organizator).
 2. Forum odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w siedzibie spółki Jagrol Sp. z o.o. w Pierzchnie 4, 62-035 Pierzchno, województwo wielkopolskie.
 3. Celem Forum jest propagowanie najlepszych praktyk rolnictwa regeneratywnego opartych zarówno o tradycję jak i innowacyjne technologie Rolnictwa 4.0, w celu zrównoważonego gospodarowania oraz poprawy jakości zasobów takich jak: gleba, woda i powietrze. Forum ma przyczynić się do promocji rozwiązań spełniających najnowsze standardy rolnictwa, które ułatwią pracę rolnikom, poprawiają jakość gleby i przynoszą korzyść dla środowiska naturalnego.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum i obowiązują wszystkich jego Uczestników.
 5. Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

§2
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Forum może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna zainteresowana rolnictwem regeneratywnym.
2. Wstęp Uczestników na miejsce organizacji Forum możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem www.bioreaction.pl i po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Liczba Uczestników Forum jest ograniczona. O możliwości udziału w Forum decyduje kolejność dokonania rejestracji.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji w razie wyczerpania limitu Uczestników Forum.
5. Wstęp dla Uczestników Forum jest bezpłatny.
6. Wstęp Uczestników na Forum odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.
7. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 Uczestnik Forum:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w Forum, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Forum. Organizator informuje, że zgoda Uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
b. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Forum w razie takich potrzeb. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Forum. Organizator informuje, że zgoda Uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Organizator informuje, że pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Forum.
9. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
10. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na Forum musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.
11. Forum odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnym i online poprzez streaming.
12. Językami obowiązującymi podczas Forum są języki: angielski oraz polski.
13. Organizator umożliwi Uczestnikom korzystanie z tłumaczenia treści będących przedmiotem debat i wystąpień w trakcie Forum.

§3
Przepisy porządkowe

1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie, na którym odbywać się będzie Forum.
2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie Forum tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.
3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stanowisk lub eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Organizatora.
4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
6. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi.
7. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.
8. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych,
informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
9. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do toalet.
10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu Forum:
a. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
c. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

§4
Odpowiedzialność za szkody

1. Uczestnicy Forum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).
5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy
wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.)

§5
Przepisy końcowe

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prelegentów, kolejności oraz tematyki ich wystąpień z przyczyn od Organizatora niezależnych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Forum z przyczyn od niego niezależnych. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Forum.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w przypadku zbyt małej liczby Uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora.
  4. W przypadku odwołania Forum, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Uczestników najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą Forum.
  5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Forum będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  6. Wszelkie reklamacje od Uczestników należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności najpóźniej w ostatnim dniu Wydarzenia. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej dedykowanej Forum. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.